Προκηρύξεις

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΑΝΟΙΚΤΗΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ ΜΕΣΩ ΤΟΥ ΕΘΝΙΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ (Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.) ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΛΟΓΗ ΑΝΑΔΟΧΟΥ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ,«Στερέωση του Ιερού Ναού Κοίμησης της Θεοτόκου Πορταριάς»

Ο Δήμαρχος Νέας Προποντίδας διακηρύσσει ανοικτή διαδικασία για την επιλογή αναδόχου κατασκευής του έργου: «Στερέωση του Ιερού Ναού Κοίμησης της Θεοτόκου Πορταριάς»

Τόπος εκτέλεσης είναι ο Ι.Ν. Κοίμησης της Θεοτόκου βρίσκεται στο κέντρο του οικισμού της Πορταριάς (NUTS: EL527).

Οι προβλεπόμενες εργασίες στερέωσης του Ι.Ν. Κοίμησης της Θεοτόκου αφορούν:

 

1. Αρμολογήματα των λιθοδομών σε όσο το δυνατό μεγαλύτερο βάθος στις περιοχές που λείπει το κονίαμα ή είναι εμφανώς σαθρό.

2. Έλεγχος των συνδέσεων των ξυλοδεσιών όπου αποκαλύπτονται και αποκατάσταση των φθαρμένων συνδέσεων με ανοξείδωτες λάμες.

3. Τοποθέτηση πέτρινων κλειδιών συρραφής κατά μήκος των ρωγμών, κλείσιμο των ρωγμών με κονίαμα με παρεμβολή σωληνίσκων διατομής 1/2" για την εκτέλεση ενεμάτων.

4. Τοποθέτηση ανοξείδωτων ελκυστήρων σύνδεσης των τοίχων περιμετρικών (ανοξείδωτα συρματόσχοινα 2Φ14), κατακόρυφων (UPN 120) και κατά πλάτος (QHS 50X50X5), με τις απαραίτητες διατρήσεις και αγκυρώσεις (ανοξείδωτες μεταλλικές πλάκες).

5. Απομάκρυνση των μπάζων από την ανατολική πλευρά του μνημείου εξωτερικά σε βάθος 1.50m κάτω από την υφιστάμενη στάθμη.

6. Διενέργεια ενεμάτων για τη στερέωση της λιθοδομής.

7. Κατασκευή των πεδιλοδοκών υποθεμελίωσης των τοίχων με τμηματική εκσκαφή και σκυροδέτηση σε ζώνες μήκους 2,00m.

8. Τμηματική κατασκευή συνδετήριων δοκών από σκυρόδεμα κάτω από τις κιονοστοιχίες, αφού προηγηθεί υποστύλωση και αποφόρτιση των κιόνων.

9. Κατακορύφωση των τριών δυτικότερων στύλων της βόρειας κιονοστοιχίας και εξασφάλισή τους στη νέα θέση τους πάνω στη συνδετήρια δοκό.

10 Εργασίες επισκευής της στέγης.

11.Κατασκευή ξύλινης μονοκλινούς στέγης από καστανιά στην υφιστάμενη απόληξη του κωδωνοστασίου.

12.Τοποθέτηση ξύλινων υποστυλωμάτων για τη στήριξη της στέγης στο γυναικωνίτη και το νάρθηκα.

13.Εργασίες επισκευής δαπέδου γυναικωνίτη.

14.Έλεγχος και ενίσχυση φερουσών δοκών σκάλας ανόδου στο γυναικωνίτη.

15.Αντικατάσταση των σανίδων των σκαλοπατιών στην ξύλινη σκάλα που επιτρέπει την άνοδο στο γυναικωνίτη.

16.Τοποθέτηση μεταλλικών κασών (από διπλά QHS 50X50X5) στα ανοίγματα των παραθύρων του νάρθηκα για την ενίσχυση των κιονίσκων μεταξύ των παραθύρων.

17.Συντήρηση των κουφωμάτων, αντικατάσταση των σπασμένων τμημάτων τους με ξύλα ίδιας μορφής, τοποθέτηση υαλοπινάκων, κατασκευή νέων ίδιας μορφής με τα υπόλοιπα όπου δεν σώζονται.

18.Συντήρηση και συμπλήρωση του δαπέδου του ναού με τσιμεντοπλακίδια ίδιου σχεδίου με τα υπάρχοντα.

19.Αφαίρεση τσιμεντοκονίας από το δάπεδο του νάρθηκα και διάστρωση με τσιμεντοπλακίδια όπως αυτά του κυρίως ναού, όμως με απλοποιημένο σχέδιο.

20.Εκπόνηση μελέτης συντήρησης της ξύλινης οροφής, καθώς και των ξυλόγλυπτων στοιχείων του ναού.

21.Επισκευή οροφής κυρίως ναού με κάρφωμα και συμπλήρωση των σανίδων που λείπουν.

22.Τοποθέτηση των σωζόμενων παλαιών στασιδιών και συντήρηση - στερέωση και της ξύλινης βαθμίδας πάνω στην οποία βρίσκονται.

23.Συντήρηση των ξυλόγλυπτων στοιχείων του ναού (τέμπλου, άμβωνα, επισκοπικού θρόνου καθώς και των παλιών στασιδίων).

Ο προϋπολογισμός δημοπράτησης είναι 1.450.000,00€, συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α. 24%.

Η συνολική προθεσμία εκτέλεσης του έργου ορίζεται σε τριάντα έξι (36) μήνες, από την ημέρα υπογραφής της σύμβασης.

Οι προσφορές υποβάλλονται από τους ενδιαφερομένους ηλεκτρονικά, μέσω της διαδικτυακής πύλης www.promitheus.gov.gr του ΕΣΗΔΗΣ, μέχρι την καταληκτική ημερομηνία και ώρα που ορίζεται στο άρθρο 18 της αναλυτικής διακήρυξης, σε ηλεκτρονικό φάκελο του υποσυστήματος.

Ως ημερομηνία και ώρα λήξης της προθεσμίας υποβολής των προσφορών ορίζεται η 19/04/2021, ημέρα Δευτέρα και ώρα 10.00 π.μ.

Ως ημερομηνία και ώρα ηλεκτρονικής αποσφράγισης των προσφορών ορίζεται η 22/04/2021, ημέρα Πέμπτη και ώρα 10.00 π.μ.

Προσφέρεται ελεύθερη, πλήρης, άμεση και δωρεάν ηλεκτρονική πρόσβαση στα έγγραφα της σύμβασης, πλην της τεχνικής μελέτης, στον ειδικό, δημόσια προσβάσιμο, χώρο “ηλεκτρονικοί διαγωνισμοί” της πύλης www.promitheus.gov.gr, καθώς και στην ιστοσελίδα της αναθέτουσας αρχής (εφόσον διαθέτει).

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν ακόμα, να λάβουν γνώση όλων των εγγράφων της σύμβασης στα γραφεία της αναθέτουσας αρχής κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες. Μπορούν επίσης να λάβουν αντίγραφα αυτών με δαπάνες και φροντίδα τους. Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να παραλάβουν την τεχνική μελέτη και ταχυδρομικά, εφόσον την ζητήσουν έγκαιρα και εμβάσουν, κατόπιν συνεννόησης με την αναθέτουσα αρχή, την δαπάνη αναπαραγωγής και τη δαπάνη της ταχυδρομικής αποστολής της. Η αναθέτουσα αρχή αποστέλλει τα ζητηθέντα στοιχεία μέσω των Ελληνικών Ταχυδρομείων ή ιδιωτικών εταιρειών μεταφοράς αλληλογραφίας και χωρίς να φέρει ευθύνη για την έγκαιρη άφιξη τους στον ενδιαφερόμενο.

Εφόσον έχουν ζητηθεί εγκαίρως, ήτοι έως την Δευτέρα 12/04/2021 η αναθέτουσα αρχή παρέχει σε όλους τους προσφέροντες που συμμετέχουν στη διαδικασία σύναψης σύμβασης συμπληρωματικές πληροφορίες σχετικά με τα έγγραφα της σύμβασης, το αργότερο στις 15/04/2021 ημέρα Πέμπτη.

Προσφέρεται ελεύθερη, πλήρης, άμεση και δωρεάν ηλεκτρονική πρόσβαση στα έγγραφα της σύμβασης, πλην της τεχνικής μελέτης, στον ειδικό, δημόσια προσβάσιμο, χώρο “ηλεκτρονικοί διαγωνισμοί” της πύλης www.promitheus.gov.gr, καθώς και στην ιστοσελίδα της αναθέτουσας αρχής (εφόσον διαθέτει).

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν ακόμα, να λάβουν γνώση όλων των εγγράφων της σύμβασης στα γραφεία της αναθέτουσας αρχής κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες. Μπορούν επίσης να λάβουν αντίγραφα αυτών με δαπάνες και φροντίδα τους. Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να παραλάβουν την τεχνική μελέτη και ταχυδρομικά, εφόσον την ζητήσουν έγκαιρα και εμβάσουν, κατόπιν συνεννόησης με την αναθέτουσα αρχή, την δαπάνη αναπαραγωγής και τη δαπάνη της ταχυδρομικής αποστολής της. Η αναθέτουσα αρχή αποστέλλει τα ζητηθέντα στοιχεία μέσω των Ελληνικών Ταχυδρομείων ή ιδιωτικών εταιρειών μεταφοράς αλληλογραφίας και χωρίς να φέρει ευθύνη για την έγκαιρη άφιξη τους στον ενδιαφερόμενο.

Εφόσον έχουν ζητηθεί εγκαίρως, ήτοι έως την Δευτέρα 12/04/2021 η αναθέτουσα αρχή παρέχει σε όλους τους προσφέροντες που συμμετέχουν στη διαδικασία σύναψης σύμβασης συμπληρωματικές πληροφορίες σχετικά με τα έγγραφα της σύμβασης, το αργότερο στις 15/04/2021 ημέρα Πέμπτη.

Για τα έγγραφα της προκύρηξης πατήστε εδώ

Έργα ΕΣΠΑ 2014-2020

Φεστιβάλ Θάλασσας 2019

Παράταση ρύθμισης οφειλών

Μαθητικό Φεστιβάλ Θάλασσας

Σύνδεση σε αποχετευτικό δίκτυο

Δημοτικά Τέλη

Κέντρο Δια Βίου Μάθησης

Ξενοδοχεία στη Ν. Προποντίδα

hotels150

Πολυεπίπεδη Διακυβέρνηση

Voic EU Project

Γεωργικές Προειδοποιήσεις

Φιλοξενείται στο

Ο καιρός στη Ν. Προποντίδα